تاثیر مذهب بر سلامت روان خانواده

روانشناسی بهداشت ، در سالهای اخیر اهمیت زیادی برای نقش راهبردهای مذهبی وسبک زندگی افراددر چگونگی وضعیت سلامت جهانی وروانی آنهادرنظرگرفته است.شیوه های مقابله مذهبی با مسائل،توانایی های شناختی ورفتاری هستندکه فرد مضطرب به منظورکنترل نیازهای خاص درونی وبیرونی فشارزا بکار می گیرد.‏

درمقابله مذهبی از منابع مذهبی مثل دعا،نیایش،توکل وتوسل به خداوند.استفاده می شود. یافته های اخیر نشان می دهندکه این نوع مقابله ها هم منبع حمایت عاطفی وهم وسیله ای برای تفسیر مثبت حوادث زندگی هستند می توانند مقابله های بعدی راتسهیل نمایند بنابراین بکارگیری آنهابرای اکثر افراد موجب تقویت سلامت روان می شود.‏

دین تنها بخش قابل تامل درهستی انسان نیست بلکه مهمترین عرصه درزندگی بشری است که آدمی بدون توجه به آن دچار خسران ابدی می گردد حتی اگر درسایرجنبه های زیستی، روانی، اجتماعی و... به شکوفایی رسیده باشد.وباتوجه به اینکه درسال1948 کمیسیون مقدماتی سومین کنگره جهانی بهداشت روانی برای بهداشت روانی یک تعریف دو قسمتی ارائه داده است که :‏‏1- بهداشت روانی،حالتی است که ازنظرجسمی، روانی، عاطفی درحدی است که اگربابهداشت روانی دیگران انطباق داشته باشدبرای فردمطلوبترین رشدرا ممکن می سازد .‏‏2-جامعه خوب،جامعه ای است که برای اعضای خودچنین رشدی رافراهم می آوردکه برای داشتن بهداشت روانی خوب ،شرایطی وجوددارد:روبروشدن باواقعیت،سازگاری داشتن باتغییرات،گنجایش داشتن برای اضطرابها،کم توقع بودن،احترام قائل شدن به دیگران،دشمنی نکردن با دیگران ،کمک رساندن به مردم و.....وهدف بهداشت روانی،پیشگیری از وقوع ناراحتی وحفظ سلامت روانی به منظور ایجادیک محیط فردی واجتماعی مناسب وهمچنین درمان اختلالات جزئی رفتاراست.وخانواده که یک نهاداصلی ویژه جامعه است ودر برقراری رابطه انسانی سالم ودرست میان اعضای خانواده مهمترین عامل سلامت خانواده است که با همدلی،همفکری وهمکاری وصمیمیت و.....روابط سالمی رامیان اعضای خانواده می تواند برقرار نماید.وباتوجه به تحقیقات صورت گرفته به این نتیجه رسیده اندکه آندسته ازمردم که اعتقادات مذهبی کمتری دارند وضعیت بهداشت وسلامت روانی ضعیف تری دارندومعمولااین خانواده ها دچارآشفتگی،اضطراب وافسردگی بیشتری می شوند.اما آندسته ازخانواده هایی که اعتقادات مذهبی قویتری دارندازبهداشت روانی مثبت تری برخوردارند .واین سلامت وآرامش روانی رانیزبه فرزندان خودانتقال می دهندودرنتیجه آنها درخانواده واجتماع افرادی بااعتماد به نفس بالاتر وخلاق تر و......خواهند بود.‏

منابع:‏ 

‏1-تازه های روان درمانی(فصلنامه علمی پژوهشی وآموزشی)خدارحیمی،سیامک جعفری.‏

‏2-مبانی نظری وعلمی پژوهش درعلوم انسانی واجتماعی،انتشارات رشد1384-دلاور،دکترعلی

/ 0 نظر / 88 بازدید